Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde owgan wekiliýeti bilen duşuşyk

2024-nji ýylyň 5-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Owganystanyň Söwda we söwda ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji Alhaj Nuruddin Aziziniň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistana gelen wekiliýetiň arasynda duşuşyk geçirildi.

Gepleşikleriň dowamynda ikitaraplaýyn söwda we ykdysady gatnaşyklary giňeltmek bilen baglanyşykly birnäçe meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Hususan-da, owgan wekiliýetiniň Türkmenistana amala aşyran saparynyň netijelerine, şol sanda saparyň dowamynda gazanylan ylalaşyklara jikme-jik syn berildi.

Şu nukdaýnazardan taraplar Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan (TOPH) gaz geçiriji taslamasyny, Türkmenistan-Owganystan-Päkistan (TOP) ýokary woltly elektrik geçiriji liniýasyny, Türkmenistandan Owganystan ugry boýunça demirýol gurluşygyny, goňşy ýurtdaky durmuş infrastruktura desgalary mundan beýläk-de ösdürmegiň ýollaryna garadylar.

Şular we beýleki ugurlardaky işleriň ýagdaýy seljerildi, ikitaraplaýyn söwda we sebit ulag-üstaşyr, energetiki we söwda gatnaşyklary üçin mümkinçilikleriň ösüş nokatlary, Türkmenistanyň logistika mümkinçiliklerinden peýdalanmak, şeýle hem halkara geçelgelere we birleşmelere çykýan infrastruktura torlaryny ösdürmek seljerildi.

Duşuşygyň dowamynda şeýle hem, Owganystanyň Söwda we söwda ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji Alhaj Nuruddin Aziziniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň Türkmenistana saparynyň hem-de geçirilen owgan harytlarynyň sergisiniň we söwda-ykdysady gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek boýunça Aşgabatda bilelikdäki işewürler forumynyň ähmiýeti nygtaldy.

Duşuşygyň netijeleri boýunça taraplar iş gatnaşyklaryny yzygiderli esasda dowam etdirmek barada ylalaşdylar.